Hotel Duquesa de Cardona

Relacions Públiques. Dinamització de l'hotel. Des de Juny 2019, Barcelona